ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ယောဟန် ၁ Interlinear
ယောဟန် ၁ Interlinear

ယောဟန် ၁ Interlinear

ဂရိကဘာပြောလဲ။

အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်သုံးပါးတစ်ဆူဝါဒကိုထောက်ခံသောအားဖြင့်ဘာသာပြန်သည်။ ဂရိစကားအမှန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရန်ယောဟန် ၁: ၁-၄၊ ၁၄ အတွက်ဂရိစာသားများကိုဂရိမှစာသားနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုမှုများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ 

ယောဟန် ၁: ၁-၄၊ ၁၄ (NA1)

1 Ἐνἀρχῇἦνὁλόγος, καὶὁλόγοςἦνπρὸςτὸνθεόν, καὶθεὸςἦνὁλόγος။

2 οὗτοςἦνἐνἀρχῇπρὸςτὸνθεόν။

3 πάντα διʼ αὐτοῦἐγένετο, καὶχωρὶςαὐτοῦἐγένετοοὐδὲἕν။ ὃγέγονεν

4 ἐναὐτῷζωὴἦν, καὶἡζωὴἦντὸφῶςτῶνἀνθρώπων·

14 Καὶὁλόγοςσὰρξἐγένετοκαὶἐσκήνωσενἐνἡμῖνκαὶκαὶἐθεασάμεθατὴνδόξαναὐτοῦδόξανδόξανὡςὡςμονογενοῦςπαρὰπλήρηςπλήρηςχάριτοςχάριτοςἀληθείας

Interlinear Table၊ ယောဟန် ၁: ၁-၄၊ ၁၄

အောက်တွင်ဂရိ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၊ Parsings နှင့်စကားလုံးတစ်လုံးစီ၏အဘိဓာန်အဓိပ္ပါယ်တို့ပါ ၀ င်သော interlinear table အတွက်စာလုံးတစ်လုံး (အသစ်၏အကျဉ်းချုပ်ဂရိ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် ဓမ္မ၊ Barclay Newman မှဖြည့်စွက်သည် BDAG)

ဂရိ

ဘာသာပြန်ချက်

ဆန်းစစ်ခြင်း

အတိုကောက်အဘိဓါန်

1

1 in

Dative ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

en - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။ dat နှင့်အတူ အတွင်း၊ အပေါ်၊ အနီး၊ အနီး၊ အတွင်း၊ by, အတူ

အစမှာ

နာမ်၊ ရှေးစွဲ၊ မိန်းမ၊ အနည်းကိန်း

သီဟ - အစ၊ ပထမ

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

အင်း - ဖြစ်၊ တည်ရှိ; ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

စကားလုံး

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

လိုဂို - တစ်ခုခုပြောခဲ့သည် (ဥပမာစကား၊ ပြောခြင်း၊ သတင်းစကား၊ သင်ကြားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း)

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

စကားလုံး

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

လိုဂို - တစ်ခုခုပြောခဲ့သည် (ဥပမာစကား၊ ပြောခြင်း၊ သတင်းစကား၊ သင်ကြားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း)

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

အင်း - ဖြစ်၊ တည်ရှိ; ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

ဆီသို့

စွဲချက်ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

အပြစ်တွေ - (gen ။ ) to, for; (dat ။ ) on, at, near, by; (acc ။ ) to, ဆီသို့; အတူ; အလို့ငှာ; ဆန့်ကျင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

အသံက - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ဘုရားသခ

နာမ်၊ တရားခံ၊ ယောကျာ်း၊ တစ် ဦး တည်း

သီဟ - ဘုရားသခ

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ဘုရားသခ

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

သီဟ - ဘုရားသခ

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

အင်း - ဖြစ်၊ တည်ရှိ; ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

စကားလုံး

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

လိုဂို - တစ်ခုခုပြောခဲ့သည် (ဥပမာစကား၊ ပြောခြင်း၊ သတင်းစကား၊ သင်ကြားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း)

2

2

နာမ်စား၊ Nominative၊ Masculine၊ Singular

ဟွမ် - ဤ၊ ဤ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

အင်း - ဖြစ်၊ တည်ရှိ; ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

in

Dative ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

en - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။ dat နှင့်အတူ အတွင်း၊ အပေါ်၊ အနီး၊ အနီး၊ အတွင်း၊ by, အတူ

အစမှာ

နာမ်၊ ရှေးစွဲ၊ မိန်းမ၊ အနည်းကိန်း

သီဟ - အစ၊ ပထမ

ဆီသို့

စွဲချက်ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

အပြစ်တွေ - (gen ။ ) to, for; (dat ။ ) on, at, near, by; (acc ။ ) to, ဆီသို့; အတူ; အလို့ငှာ; ဆန့်ကျင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

အသံက - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ဘုရားသခ

နာမ်၊ တရားခံ၊ ယောကျာ်း၊ တစ် ဦး တည်း

သီဟ - ဘုရားသခ

3

3 အားလုံး

နာမဝိသေသန၊ Nominative, Neuter, Plural

pas ဆောင်းပါးတိုင်းမပါဘဲ (၁)၊ အမျိုးအစားတိုင်း၊ အားလုံး၊ အပြည့်၊ အကြွင်းမဲ့၊ အကြီးမြတ်ဆုံး (၂) ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံး၊ တစ်ခုလုံး၊ အားလုံး; (၃) လူတိုင်း၊ အရာအားလုံး

(အားဖြင့်)

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

DIA - (၁) မျိုးရိုး အားဖြင့်၊ ကာလတစ်လျှောက်၊ မှတဆင့်၊ ကြား၊ တလျှောက်၊ (၂) acc အကြောင်းမူကား၊ အားဖြင့်၊ (အားဖြင့်) ထို့ကြောင့်ဤအကြောင်းကြောင့်

ဒီ

Pronoun, genitive, masculine, singular, တတိယပုဂ္ဂိုလ်

အော်တို - ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်၊ အလွန်၊ ဆောင်းပါး၏ရှေ့မှောက်၌တူညီသည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ἐγένετο၊

ဖြစ်စေခဲ့သည်

ကြိယာ၊ တေးရေးဆရာ၊ အလယ်၊ ညွှန်ပြသူ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

ginomai - ဖြစ်စေရန် (“ gen” -erate)၊ ဆိုလိုသည်မှာ (ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ရန်) ဖြစ်လာရန်၊ ကြီးမားသောလတ္တီတွဒ် (စာသား၊ ပုံဆောင်သဘော၊ ပြင်းထန်သောစသည်) ဖြင့်သုံးသည်။ ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်ခြင်း

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

မပါဘဲ

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

chōris (၁) ပြင်ဆင်ခြင်း gen နှင့် ကင်း၊ ကင်း၊ ကင်း၊ အပြင်၊ အပြင်၊ (၂) adv သူ့ဟာသူသီးခြားစီ

ဒီ

Pronoun, genitive, masculine, singular, တတိယပုဂ္ဂိုလ်

အော်တို - ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်၊ အလွန်၊ ဆောင်းပါး၏ရှေ့မှောက်၌တူညီသည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ἐγένετο၊

ဖြစ်စေခဲ့သည်

ကြိယာ၊ တေးရေးဆရာ၊ အလယ်၊ ညွှန်ပြသူ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

ginomai - ဖြစ်စေရန် (“ gen” -erate)၊ ဆိုလိုသည်မှာ (ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ရန်) ဖြစ်လာရန်၊ ကြီးမားသောလတ္တီတွဒ် (စာသား၊ ပုံဆောင်သဘော၊ ပြင်းထန်သောစသည်) ဖြင့်သုံးသည်။ ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်ခြင်း

မဟုတ်

ကြိယာဝိသေသန

ရှေးခေတ် - မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး၊ မဟုတ်ဘူး

တစ်

နာမဝိသေသန၊ Nominative၊ Neuter၊ Singular

သူခိုး - တစ်ခု; တစ် ဦး၊ တစ် ဦး၊ တစ်ခုတည်း

ထို

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

Hos - ဘယ်သူ၊ ဘာ၊ ဘာ

 

 ၎င်းသည်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်

ကြိယာ၊ ပြီးပြည့်စုံ၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသော၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

ginomai - ဖြစ်စေရန် (“ gen” -erate)၊ ဆိုလိုသည်မှာ (ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ရန်) ဖြစ်လာရန်၊ ကြီးမားသောလတ္တီတွဒ် (စာသား၊ ပုံဆောင်သဘော၊ ပြင်းထန်သောစသည်) ဖြင့်သုံးသည်။ ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်ခြင်း

4

4 in

Dative ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

en - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။ dat နှင့်အတူ အတွင်း၊ အပေါ်၊ အနီး၊ အနီး၊ အတွင်း၊ by, အတူ; သို့ (= είς); to, for (ရှားရှားပါးပါး); inf နှင့်အတူἐντῷ ကာလအတွင်း၊ နေစဉ်၊ အမျှ

it

Pronoun, Dative, Masculine, Singular, တတိယပုဂ္ဂိုလ်

အော်တို ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်၊ အလွန်၊ ဆောင်းပါး၏ရှေ့မှောက်၌တူညီသည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

အသက်

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

zōē အသက်

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

အင်း - ဖြစ်၊ တည်ရှိ; ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

အသက်

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

zōē - ဘဝ

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

အင်း - ဖြစ်၊ တည်ရှိ; ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

ဆုံးဖြတ်သူ၊ nominative၊ သန့်ရှင်းသူ၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

အလင်း

Noun, Nominative, Neuter, Singular

phōs - အလင်းရောင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမျိုးသား၊ အများကိန်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ယောက်ျား၏

နာမ်၊ Genitive၊ အမျိုးသား၊ အများကိန်း

anthrōpos - လူသား၊ လူ လူသား၊ လူ ယောက်ျား၊ ခင်ပွန်း

   

 

14

14 နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

စကားလုံး

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

လိုဂို - တစ်ခုခုပြောခဲ့သည် (ဥပမာစကား၊ ပြောခြင်း၊ သတင်းစကား၊ သင်ကြားခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း)

အသား

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

နာတာရှည် - အသား၊ ရုပ်ခန္ဓာ

ဖြစ်စေခဲ့သည်

ကြိယာ၊ တေးရေးဆရာ၊ အလယ်၊ ညွှန်ပြသူ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

ginomai - ဖြစ်စေရန် (“ gen” -erate)၊ ဆိုလိုသည်မှာ (ပြန်လှန်တုံ့ပြန်ရန်) ဖြစ်လာရန်၊ ကြီးမားသောလတ္တီတွဒ် (စာသား၊ ပုံဆောင်သဘော၊ ပြင်းထန်သောစသည်) ဖြင့်သုံးသည်။ ကျခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုယ်ရှိခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်ခြင်း

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

နေခဲ့သည်

ကြိယာ၊ Aorist၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသူ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

skēnoō - နေပါ၊ နေပါ

in

Dative ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

en - ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု။ dat နှင့်အတူ အတွင်း၊ အပေါ်၊ အနီး၊ အနီး၊ အတွင်း၊ by, အတူ; သို့ (= είς); for, (မရှိသလောက်)

ငါတို့၌

Pronoun, Dative, (No Gender), Plural, ပထမပုဂ္ဂိုလ်

hēmin - ငါတို့က

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ἐθεασάμεθα

ငါတို့မြင်တယ်

ကြိယာ၊ တေးရေးဆရာ၊ အလယ်၊ ညွှန်ပြသူ၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

သီအိုမိုင်း ကြည့်ပါ၊ ကြည့်ပါ။ သတိပြုပါ၊ သတိပြုပါ။ အလည်အပတ်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

ho - ပု; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ဂုဏ်

နာမ်၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

doxa - ဘုန်းအသရေ၊ ခမ်းနားထည်ဝါမှု (gen အားဖြင့်မကြာခဏဘုန်းကြီးသော) အာဏာ၊ နိုင်ငံ; ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်တင်ခြင်း၊ မာန

αὐτοῦ၊

ညီမျှခြင်း

Pronoun, genitive, masculine, singular, တတိယပုဂ္ဂိုလ်

အော်တို - ကိုယ်တိုင်၊ ကိုယ်တိုင်၊ အလွန်၊ ဆောင်းပါး၏ရှေ့မှောက်၌တူညီသည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ဂုဏ်

နာမ်၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

doxa - ဘုန်းအသရေ၊ ခမ်းနားထည်ဝါမှု (gen အားဖြင့်မကြာခဏဘုန်းကြီးသော) အာဏာ၊ နိုင်ငံ; ချီးမွမ်းခြင်း၊ ဂုဏ်တင်ခြင်း၊ မာန

as

အမှုန်

ဟေ့ - as, that, how, about, when; ကဲ့သို့၊

ထူးခြား၏

Adjective၊ Genitive၊ Masculine၊ Singular

monogen များ - တစ် ဦး တည်းသာ၊ ထူးခြားသည်

မှ

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

အတွက် - (gen ။ ) မှ; (dat ။ ) ရှေ့တွင်၊ ကြား၊ ရှေ့၊ (acc ။ ) ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ အနား

πατρός၊

အဖေ၏

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

patēr - အဖေ

ပြည့်သော

Adjective၊ Genitive၊ Masculine၊ Singular

plērēs - ပြည့်; ပြီးပြည့်စုံ; အရွယ်ရောက်သည်

ကျေးဇူးတော်

Noun, Genitive, Feminine, Singular

ချာရီ - ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကရုဏာ၊ ကရုဏာ၊ စေတနာ

နှင့်

တွဲဖက်

kai - နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

အမှန်တရားရဲ့

Noun, Genitive, Feminine, Singular

အယ်လီယာ - အမှန်တရား၊ မှန်ကန်မှု၊ အဖြစ်မှန်

စာသားနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ

၁ ယော ၁: ၁-၃ အတွက်စာသားနှင့်ဘာသာပြန်ဆိုမှုနှစ်ခုလုံးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်၊ The Literal Translation သည်ဤစာမျက်နှာတွင်ရရှိနိုင်သော interlinear ဇယားပေါ်အခြေခံသည်။ 

ယောဟန် ၁: ၁-၄၊ ၁၄၊ စာသားအတိုင်းဘာသာပြန်ပါ

1 အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်၊

နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်ထံတော်၌ရှိ၍၊

ဘုရားသခင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူ၏။

2 ဒါကဘုရားသခင်ဆီ ဦး တည်နေတယ်။

3 ဤအရာအားလုံးမှတဆင့်ဖြစ်လာစေခဲ့သည်

၎င်းမှ လွဲ၍ ၎င်းသည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ခဲ့ပေ။

 ဖြစ်ရတဲ့အရာကဘာလဲ 4 အဲဒီ့ဘဝဟာ

ဘဝသည်လူတို့၏အလင်းဖြစ်၏

14 ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဇာတိပကတိ ဖြစ်ပေသည်။

ငါတို့၌တည် နေ၍၊

ဘုန်းတော်ကိုငါတို့မြင်၏

အဖေနဲ့မတူထူးခြားတဲ့ဂုဏ်ကျက်သရေ

ကျေးဇူးတရားနှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၏။

ယောဟန် ၁: ၁-၄၊ ၁၄ ဘာသာပြန်ချက်

1 ပထမတော့ အစီအစဉ်ဆွဲ၊

အစီအစဥ်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆိုင်သော၊

မြတ်သောအစီအစဥ်ကား၊

2 ထိုအကြံအစည်သည် အစပထမတွင် ဘုရားသခင်နှင့်စပ်ဆိုင်သည်။

3  အစီအစဥ်အားဖြင့် အရာအားလုံးကို ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး၊

အစီအစဥ်ကလွဲလို့ ဘာတစ်ခုမှ မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။

ဘာတွေလုပ်ထားလဲ 4 အစီအစဥ်မှာ အသက်၊

ဘဝသည်လူတို့၏အလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။

14 အစီအစဥ်သည် အသား၊

ငါတို့နှင့်အတူ နေ၍၊

ငါတို့သည်လည်းဘုန်းတော်ကိုမြင်။ ၊

အဖေထံမှထူးခြားသောဂုဏ်အသရေ

ကျေးဇူးတရားနှင့်သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၏။