ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃ Interlinear
၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃ Interlinear

၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃ Interlinear

 1 ယောဟနျသ 1: 1-3

၁ ယောဟန်အတွက်စကားချပ်သည်ဂျွန်၏စကားချီးကိုရှင်းလင်းရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်သဲလွန်စအချို့ကိုပေးသည်။ ၁ ယောဟန် ၁: ၂ မှကြည့်လျှင်ထာဝရအသက်သည်ခမည်းတော်နှင့်အတူရှိခဲ့ပြီးယခုထင်ရှားပြခဲ့သည်။ ထာဝရအသက်သည်လူတစ် ဦး မဟုတ်ဘဲအယူအဆတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမူကား၊ ခမည်းတော်နှင့်အတူရှိနေသောထာဝရအသက်သည်ခမည်းတော်သည်အစကတည်းက (မျက်နှာချင်းဆိုင်/မျက်နှာချင်းဆိုင်) ရှိသည်ဟုညွှန်ပြသည်။ Logos (နှုတ်ကပတ်တော်) သည်ဘုရားသခင် (မျက်နှာမူလျက်) နှင့်ဆင်တူသည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရိဘာသာကိုဆန်းစစ်ပြီးစာသားနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဘာသာပြန်ပေးပါသည်။ 

၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃ (NA1)

 1 Ὃἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃἀκηκόαμεν, ὃἑωράκαμεντοῖςὀφθαλμοῖςἡμῶν, ὃἐθεασάμεθακαὶαἱχεῖρεςἡμῶνἐψηλάφησανἐψηλάφησανπερὶτοῦλόγουτῆςζωῆς -

 2 καὶἡζωὴἐφανερώθη, καὶἑωράκαμενκαὶμαρτυροῦμενκαὶἀπαγγέλλομεν ὑμῖντὴνζωὴντὴναἰώνιονἥτιςἦνπρὸςτὸνπατέρακαὶἐφανερώθη -

 3 ὃἑωράκαμενκαὶἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομενoκαὶὑμῖν, ἵνακαὶὑμεῖςκοινωνίανκοινωνίαν μεθʼ ἡμῶν καὶἡκοινωνίαδὲἡἡμετέραμετὰτοῦπατρὸςκαὶμετὰτοῦυἱοῦαὐτοῦἸησοῦ

Interlinear ဇယား၊ ၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃

အောက်တွင်ဂရိ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်၊ Parsings နှင့်စကားလုံးတစ်လုံးစီ၏အဘိဓာန်အဓိပ္ပါယ်တို့ပါ ၀ င်သော interlinear table အတွက်စာလုံးတစ်လုံး (အသစ်၏အကျဉ်းချုပ်ဂရိ-အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန် ဓမ္မ၊ Barclay Newman မှဖြည့်စွက်သည် BDAG)

ဂရိ

ဘာသာပြန်ချက်

ဆန်းစစ်ခြင်း

အတိုကောက်အဘိဓါန်

1  Ὃ

1  ဘာ

Pronoun, Nominative, Neuter, Singular

 ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ မည်သူမဆို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

တည်ရှိပါ၊ ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

မှ

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

from, ဝေးမှ; အားဖြင့် ထဲက; ဆန့်ကျင်

ပထမ

Noun, Genitive, Feminine, Singular

အစ၊ ပထမ

ဘာ

Pronoun, Accusative, Neuter, Singular

ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ မည်သူမဆို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်

ငါတို့ကြားတယ်

ကြိယာ၊ ပြီးပြည့်စုံ၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြား; သတင်းရယူ; သတိပြုပါ။ နားလည်သည်

ဘာ

Pronoun, Accusative, Neuter, Singular

ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ မည်သူမဆို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်

ငါတို့မြင်ပြီ

ကြိယာ၊ ပြီးပြည့်စုံ၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြည့်ပါ၊ သတိပြုပါ၊ သတိပြုပါ။ သိသည်၊ နားလည်သည်၊ အသိအမှတ်ပြုသည်။ အတွေ့အကြုံ; လာကြည့်၊ လာကြည့်

ထို

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

မျက်စိ (အမြင်) ၌

Noun, Dative, Masculine, Plural

မျက်လုံး (များ)

ကို

Pronoun, Genitive, (No Gender), Plural, ပထမပုဂ္ဂိုလ်

ငါတို့၊ ငါတို့၊ ငါတို့

ဘာ

Pronoun, Accusative, Neuter, Singular

ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ မည်သူမဆို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်

ငါတို့သတိထားမိတယ်

ကြိယာ၊ တေးရေးဆရာ၊ အလယ်၊ ညွှန်ပြသူ၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြည့်ပါ၊ ကြည့်ပါ။ သတိပြုပါ၊ သတိပြုပါ။ အလည်အပတ်

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ထို

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ အများကိန်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

လက်များ (အာဏာပိုင်များ)

နာမ်၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ အများကိန်း

လက်၊ အာဏာ၊ အခွင့်အာဏာ လှုပ်ရှားမှု; လက်ညှိုး

ကို

Pronoun, Genitive, (No Gender), Plural, ပထမပုဂ္ဂိုလ်

ငါတို့၊ ငါတို့၊ ငါတို့

ငါတို့ထိတယ်

ကြိယာ၊ Aorist၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသူ၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ထိတွေ့ပါ၊ ခံစားပါ

နှင့် ပတ်သက်.

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

အကြောင်း၊ ရည်ညွှန်းသည်၊ အဘို့; အကြောင်းကြောင့်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

စကားလုံး

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

တစ်ခုခု (ဥပမာစကား၊ ပြောခြင်း၊ သတင်းစကား၊ သွန်သင်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ စကားပြောဆိုခြင်း၊ ဆင်ခြင်ခြင်း)

ဆုံးဖြတ်သူ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ဘဝ

Noun, Genitive, Feminine, Singular

ဘဝ (စာသားသို့မဟုတ်ပုံဆောင်သဘောအရ)

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ အမည်ခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

အသက်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

အသက်

ထင်ရှားခဲ့သည်

ကြိယာ၊ Aorist, Passive, Indicative, 3rd Person, Singular

ထင်ရှားပေါ်လွင်ထင်ရှားစေရန် (စာသားအရသို့မဟုတ်ပုံဆောင်သဘောအရ) တင်ပြရန်

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ငါတို့မြင်ပြီ

ကြိယာ၊ ပြီးပြည့်စုံ၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြည့်ပါ၊ သတိပြုပါ၊ သတိပြုပါ။ သိသည်၊ နားလည်သည်၊ အသိအမှတ်ပြုသည်။ အတွေ့အကြုံ; လာကြည့်၊ လာကြည့်

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ငါတို့သက်သေခံခဲ့တယ်

ကြိယာ၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အသက်ဝင်၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

သက်သေခံတစ် ဦး ဖြစ်ရန်၊ ဆိုလိုသည်မှာ (စာသားအရသို့မဟုတ်ပုံဆောင်သဘောအရ) သက်သေခံရန်၊ သက်သေခံရန်၊ သက်သေခံရန်၊ ကောင်းမွန်သော (ရိုးသားသော) တင်ပြချက်၊ ကောင်းမွန်စွာတင်ပြခြင်း၊ သက်သေခံခြင်း၊ သက်သေခံခြင်းရှိခြင်း၊ သက်သေခံပါ၊ ခံပါ၊ ပေးပါ၊ ရယူပါ

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ἀπαγγέλλομεν

ငါတို့ကြေငြာတယ်

ကြိယာ၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အသက်ဝင်၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြေငြာရန်

သင့်ဆီ

နာမ်စား၊ မွေးစား၊ (ကျားမ)၊ အများကိန်း၊ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်

မင်းနဲ့အတူ (သို့) by:-သင်၊ သင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

အသက်

နာမ်၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

အသက်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ထာဝရ (ကျယ်ပြန့်)

Adjective, Accusative, Feminine, Singular

ထာဝရ (အတိတ်ကာလ၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကိုလည်းသုံးသည်) - ထာဝရ၊ ထာဝရ၊ ကမ္ဘာ

အရာ

နာမ်စား၊ Nominative၊ Feminine၊ Singular

အချို့၊ ဆိုလိုသည်မှာ၊ (x) (သူတို့)၊ (သူတို့)၊ (သူတို့)၊ သူတို့ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်)၊ မင်း (သူတို့)၊ ဘယ်သူ (ဘယ်သူမဆို)

ခဲ့

ကြိယာ၊ မစုံလင်ခြင်း၊ တက်ကြွခြင်း၊ ညွှန်ပြခြင်း၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ တစ် ဦး တည်း

တည်ရှိပါ၊ ဖြစ်ပျက်ပါ၊ နေရာယူပါ။ အသက်ရှင်; ၌တည်ရှိသည်; နေပါ၊ နေပါ၊ လာပါ

ဆီသို့

စွဲချက်ကိုအုပ်စိုးသောဝိဘတ်

 (gen) မှ၊ (dat ။ ) on, at, near, by; (acc ။ ) to, ဆီသို့; အတူ; အလို့ငှာ; ဆန့်ကျင်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ တရားခံ၊ အမျိုးသား၊ တစ် ဦး တည်း

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ခဲ့

နာမ်၊ တရားခံ၊ ယောကျာ်း၊ တစ် ဦး တည်း

“ အဖေ” (စာသားအရ၊ ပုံဆောင်သဘောအရ၊ အနီး၊ သို့မဟုတ်ပိုဝေးသော)

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ထင်ရှားခဲ့သည်

ကြိယာ၊ Aorist, Passive, Indicative, 3rd Person, Singular

ထင်ရှားပေါ်လွင်ထင်ရှားစေရန် (စာသားအရသို့မဟုတ်ပုံဆောင်သဘောအရ) တင်ပြရန်

ငါတို့ရန်

Pronoun, Dative, (No Gender), Plural, ပထမပုဂ္ဂိုလ်

မင်းနဲ့အတူ (သို့) by:-သင်၊ သင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်

3

3 ဘာ

Pronoun, Accusative, Neuter, Singular

ဘယ်သူလဲ၊ ဘာလဲ၊ ဘာလဲ၊ မည်သူမဆို၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်

ငါတို့မြင်ပြီ

ကြိယာ၊ ပြီးပြည့်စုံ၊ တက်ကြွ၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြည့်ပါ၊ သတိပြုပါ၊ သတိပြုပါ။ သိသည်၊ နားလည်သည်၊ အသိအမှတ်ပြုသည်။ အတွေ့အကြုံ; လာကြည့်၊ လာကြည့်

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ἀπαγγέλλομεν

ငါတို့ကြေငြာတယ်

ကြိယာ၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အသက်ဝင်၊ ညွှန်ပြသော၊ ပထမပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ကြေငြာရန်

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

သင့်ဆီ

နာမ်စား၊ မွေးစား၊ (ကျားမ)၊ အများကိန်း၊ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်

မင်းနဲ့အတူ (သို့) by:-သင်၊ သင်၊ သင်ကိုယ်တိုင်

ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်

တွဲဖက်

(ရည်ရွယ်ချက် (သို့) ရလဒ်ကိုဖော်ပြခြင်း) အလို့ငှာ - ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် (သို့)၊ သို့၊ (သို့)၊

လည်း

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

မင်း (အများကိန်း)

နာမ်စား၊ အမည်ခံ၊ (ကျားမ)၊ အများကိန်း၊ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်

သင် (ကြိယာ၏အစီအရင်အတိုင်း): - သင် (သင်ကိုယ်တိုင်)၊ သင်

ပါဝင်ဆောင်ရွက်

နာမ်၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

ပူးပေါင်းခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ (စာသားအတိုင်း) ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ (လူမှုဆက်ဆံရေး)၊ သို့မဟုတ် (pecuniary) အကျိုးခံစားခွင့်များ၊

သင် (အများကိန်း) ရှိနိုင်သည်

ကြိယာ၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အသက်ဝင်၊ Subjunctive၊ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်၊ အများကိန်း

ပိုင်ဆိုင်ရန်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စွမ်းရည်၊ အဆက်မပြတ်၊ ဆက်နွယ်မှု၊ အခြေအနေ

နှင့်

တွဲဖက်

မူလဝိဘတ် (မကြာခဏ adverbially သုံးသည်); လျော်စွာဖော်ပြခြင်း၊ “ ကြား” (ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရင်း)၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာ (genitive အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်စွပ်စွဲမှုဆက်ခံမှု) အရကွဲပြားစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်

us

Pronoun, Genitive, (No Gender), Plural, ပထမပုဂ္ဂိုလ်

us: - ငါတို့ (ကုမ္ပဏီ)၊ ငါတို့၊ ငါတို့

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

ἡκοινωνία

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

နာမ်၊ တရားခံ၊ အမျိုးသမီး၊ တစ် ဦး တည်း

ပူးပေါင်းခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာ (စာသားအတိုင်း) ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း၊ (လူမှုဆက်ဆံရေး)၊ သို့မဟုတ် (pecuniary) အကျိုးခံစားခွင့်များ၊

နှင့်

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

မူလဝိဘတ် (မကြာခဏ adverbially သုံးသည်); လျော်စွာဖော်ပြခြင်း၊ “ ကြား” (ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရင်း)၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာ (genitive အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်စွပ်စွဲမှုဆက်ခံမှု) အရကွဲပြားစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

ဖခင်

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

“ အဖေ” (စာသားအရ၊ ပုံဆောင်သဘောအရ၊ အနီး၊ သို့မဟုတ်ပိုဝေးသော)

နှင့်

တွဲဖက်

နှင့်; ပြီးတော့၊ သို့သော်လည်း၊ ထို့အတူပင်

နှင့်

Genitive ကိုအုပ်ချုပ်သည့် Preposition

မူလဝိဘတ် (မကြာခဏ adverbially သုံးသည်); လျော်စွာဖော်ပြခြင်း၊ “ ကြား” (ပြည်တွင်းသို့မဟုတ်အကြောင်းအရင်း)၊ ၎င်းတွင်ပါ ၀ င်သောအရာ (genitive အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်စွပ်စွဲမှုဆက်ခံမှု) အရကွဲပြားစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့သည်

ဆုံးဖြတ်သူ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသား

the; ဒါက၊ အဲဒါ; သူ၊ သူ၊ အဲဒါ

သား

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

“ သား” (တစ်ခါတစ်ရံတိရစ္ဆာန်များ) ကိုချက်ချင်း၊ ဝေးလံသော၊ ပုံဆောင်သဘောအရဆွေမျိုးသားချင်းအဖြစ်အလွန်တွင်ကျယ်စွာသုံးသည်

သူ့ဆီက

Pronoun, genitive, masculine, singular, တတိယပုဂ္ဂိုလ်

အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ၏ (သင့်လျော်သောကိုယ်ပိုင်နာမ်စား) နှင့်-သူမ၊ သူကိုယ်တိုင် ၊ သင်၊ ) ကိုယ်တိုင်၊ (သင်)၊ သူမ၊ သူမ၊ သူတို့၏ (-s)၊ သူတို့ (ကိုယ်တိုင်)၊ အဲဒီမှာ (-at, -by, -in, -ino, -of, -on, -with )၊ သူတို့၊ ဤအရာများ၊ ဤ (လူ)၊ ထိုအရာ၊ အတူတကွ၊ အလွန်

ယေရှု၏

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

ယေရှု (ယောရှု)

ဘိသိက်ခံ၏

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

နာမ်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ပုရိသ၊ တစ် ဦး တည်း

Literal Rendering နှင့် Interpretative Translations

၁ ယော ၁: ၁-၃ အတွက်စာသားနှင့်အနက်အဓိပ္ပာယ်ဘာသာပြန်ချက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်၊ The Literal သည်ဘာသာပြန်များအောက်ရှိမျဉ်းတန်းဇယားကိုအခြေခံသည်။ 

၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃၊ စာသားအတိုင်းဘာသာပြန်ပါ

1 ပထမ ဦး ဆုံးဘာဖြစ်ခဲ့တယ်၊

ငါတို့ကြားတာတွေကို

ငါတို့မြင်ခဲ့တာတွေကို

ငါတို့အတွက်ဒါက

ငါတို့သတိထားမိတာက

ငါတို့လက်တွေကိုငါတို့ထိခဲ့တယ်

ဘဝစကားနှင့် ပတ်သက်၍ 

2 ပြီးတော့ဘဝကထင်ရှားခဲ့တယ်

ငါတို့မြင်ပြီ၊

ငါတို့သည်သက်သေခံပြီ။

ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကြေငြာသည်

ထာဝရအသက်၊

ခမည်းတော်ထံသို့ ဦး တည်သောအရာ

ငါတို့ကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။

3 ငါတို့မြင်ဖူးသောအရာ၊

ငါတို့ကြေငြာတာကို

သင်တို့အဘို့အလို့ငှာ၎င်း၊

မင်းငါတို့နဲ့အတူပါဝင်နိုင်တယ်

ခမည်းတော်နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

သားတော်နှင့်၎င်း၊

ယေရှု၏ဘိသိက်ခံ

၁ ယောဟန် ၁: ၁-၃ ဘာသာပြန်ခြင်း

1 အစကတည်းကရှိနေခဲ့တဲ့အရာတွေ၊

ငါတို့ကြားတာတွေကို

ငါတို့မြင်ခဲ့တာတွေကို

ငါတို့မျက်စိရှေ့မှာရှိနေတဲ့အရာ

ငါတို့သတိထားမိတာက

ငါတို့တွေ့တဲ့အာဏာပိုင်တွေက

ဘဝအစီအစဥ်နှင့်ပတ်သက်၍ 

2 ပြီးတော့ဘဝကထင်ရှားခဲ့တယ်

ငါတို့မြင်ပြီ၊

ငါတို့သည်သက်သေခံပြီ။

ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကြေငြာသည်

ထာဝရအသက်၊

ခမည်းတော်၏အမြင်၌

ငါတို့ကိုထင်ရှားပြခဲ့တယ်။

3 ငါတို့မြင်ဖူးသောအရာ၊

ငါတို့ကြေငြာတာကို

သင်တို့ကိုလည်းသင်တို့အလို့ငှာ၊

 ငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းနိုင်တယ်

ခမည်းတော်နှင့်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

သားတော်နှင့်၎င်း၊

ယေရှုသည်မေရှိယဖြစ်သည်။