ပထမရာစုတမန်တော်ခရစ်ယာန်ဘာသာပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်
ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်

ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်

မာတိကာ

ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်သူများအတွက်စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ဖော်ပြချက်များစွာသည်ခရစ်တော်၌ရှိသူများနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ ယေရှုနှင့်ပတ်သက်သောများပြားလှသောထုတ်ပြန်ချက်များသည်သူ၏နောက်လိုက်များနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။